โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้คณะคุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ได้เข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS โดยท่านวิทยากร ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มีภาพบรรยากาศการอบรมในวันนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกัน

 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
  ชมภาพทั้งหมด  

 


Facebook โรเรียน