ปรัชญา

ซื่อสัตย์ เมตตา  วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม

คำขวัญ

วินัยดี    มีจรรยา  ศึกษาเยี่ยม

คติพจน์

กตัญญู   รู้หน้าที่    มีคุณธรรม

ประวัติย่อโรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๐  ถนนเทศบาลดำริ ๔   อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์  ๖๔๑๑๐  โทรศัพท์   ๐ ๕๕๖๔ ๒๑๘๖ , ๐ ๕๕๖๒ ๓๒๕๕  โทรสาร  ๐ ๕๕๖๒ ๓๒๕๕
e-mail  p.sawankhalok@hotmail.com   Face book : pt.sawankhalok
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔   เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา บริหารงาน โดยนักบวชหญิง  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การบริหาร งานจะถือประโยชน์ต่อผู้ได้รับเป็นสำคัญยิ่ง  ถือความเมตตา  ปราณี  ความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก   จัดตั้งขึ้นมาจากความคิดของ  บาทหลวงเลโอนาร์ด เดอ เยซู  ขณะนั้นเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพิษณุโลก  ขึ้นล่องดูแลสัตบุรุษในเขตสวรรคโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ท่านเห็นว่าในอำเภอสวรรคโลกนี้ไม่มีสำนักงานหรือโรงเรียนในเครือมิสซังกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลย  ทั้งที่ตัวอำเภอก็มีประชากรหนาแน่น  การคมนาคมสะดวก  เป็นศูนย์กลางระหว่างสุโขทัยและอุตรดิตถ์  เป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งโรงเรียน  เพื่อช่วยเหลือกุลบุตร  กุลธิดา  ของอำเภอนี้ให้มีความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ    จึงได้นำความคิดนี้ไปปรึกษากับคุณแม่เอลีซาแบ็ธ  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งมหาธิการิณี  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้  ขณะนั้นมีโรงเรียน   นันทวันวิทยา  ซึ่งมีนายสิงห์โต  พุกกะเวส  เป็นเจ้าของ เปิดทำการเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๔๙๔  ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑/๒๔๙๔  สอนวิชาสามัญศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  รับนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง  เปิด ๓ ภาคเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์  อาคารเรียนหลังแรกเป็นเรือนทรงปั้นหยา ๒ ชั้น  ซึ่งนายสิงห์โต   มีความประสงค์จะขายกิจการ  คุณแม่เอลีซาแบ็ธ  จึงขอซื้อและรับโอนกิจการต่อเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๔๙๖  พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
  มีเนื้อที่  ๗  ไร่เศษ  เป็นโรงเรียนสาขาของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  สาขาที่  ๒   การดำเนินงานของนักบวชในคณะฯ  ได้ดำเนินกิจการด้วยความพากเพียร  ความตั้งใจ  ในการให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี และโรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ
ปัจจุบันมีอาคารเรียน  ๓ หลัง  สำหรับเป็นห้องเรียน  ๒๗ ห้อง  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องประกอบการต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ปัจจุบันมีคณะครูจำนวน ๕๖ คน นักเรียน ๙๑๑ คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่โรงเรียนให้ความอุปการะของมูลนิธิพระหฤทัย จำนวน  ๙๐  คน  เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มาจากหลายๆ ท้องที่  จากจังหวัดเพชรบูรณ์  กำแพงเพชร  ตาก  น่าน  พิษณุโลก  และเชียงราย โรงเรียนได้ให้โอกาสและความช่วยเหลือ ด้านการศึกษา เสื้อผ้า  ชุดนักเรียน  หนังสือเรียน  ค่าเล่าเรียน  อาหาร  ที่พัก  และสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนไปแล้ว
 

 
     


Facebook โรเรียน