1. งานกิจกรรมนักเรียน
- กีฬาภายใน / กีฬาสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
- กีฬาระดับ
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติ
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- ชมรม TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา
- กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย


2. งานปกครองและแนะแนว
- ปกครองระดับชั้น
- ปกครองสายชั้น
- วินัยในโรงเรียน
- อบรมนักเรียน
- ความประพฤตินักเรียน
- ติดตามและดูแลนักเรียน
- ประสานงานผู้ปกครอง
- เยี่ยมบ้านนักเรียน

3. งานลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ


4. งานสภานักเรียน
- เลือกตั้งสภานักเรียน
- ประชุมสภานักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน


5. งานทัศนศึกษา
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน
- กิจกรรมทัศนศึกษาของครู

6. งานมาตรฐานคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ระบบประกันคุณภาพภายใน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำปี
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
งานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
- ข้อมูลการดำเนินงาน
- การติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
- การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
งานสังเคราะห์ประเมินคุณภาพภายใน
- สถิติ ข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- การสังเคราะห์ผลการประเมิน
งานรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานประจำปี
- นำเสนอรายงานประจำปีต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานติดตามประเมินผลการรับรองคุณภาพการศึกษา     
- ติดตามการประเมินภายในจากต้นสังกัด
- ติดตามการประเมินภายในจากเขตพื้นที่ฯ
- การรับรองคุณภาพจาก สมศ.

 
     


Facebook โรเรียน