• ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ด้านบริการ ด้านจิตตาภิบาลมุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนดีมีทักษะชีวิต ในการสนับสนุนด้านอาคารประกอบการ จัดทัศนียภาพในทุกส่วน
  • ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ จัดหาและซ่อมบำรุงสื่อทัศนูอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุม ในทุกจุดด้วยกล้องวงจรปิด และจัดหาบุคลากรครูรักษาการณ์ในจุดต่างๆ
  • ส่งเสริมสร้างสุขภาวะโภชนาการที่ดีให้นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียน อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่กระทบต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด
  • สานสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เติมเต็มทักษะชีวิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญชาวบ้านแหล่งเรียนรู้ชุมชน สื่อสารให้ความรู้แกชุมชน ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook โรเรียน