แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ได้จัดการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สมวัย คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และ สติปัญญา โดยการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม 6 หลัก ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
  2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  3. กิจกรรมกลางแจ้ง
  4. กิจกรรมสร้างสรรค์
  5. กิจกรรมเสรี
  6. กิจกรรมเกมการศึกษา


      ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างสมวัย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน มีความสนุกสนาน ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียน

โครงสร้าง  ขอบข่ายงาน แผนกปฐมวัย

งานวิชาการ
* พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์
* นิเทศภายในชั้นเรียน
* ประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
* การเรียนการสอนแบบโครงการ ( Project Approach )
* หนูน้อยนักคิด
* เรียนรู้สู่โลกกว้าง
* ภาษาพาเพลิน

งานกิจการนักเรียน
* Day Camp
* ปรบมือให้คนเก่ง
* หนูน้อยรักการออม
* หนูน้อยรักความเป็นไทย
* วันสำคัญ

งานบริการ
* ปฐมวัยรักษ์สิ่งแวดล้อม
* ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
* ทักษะจากแม่สู่ลูก
* เราทำความดีด้วยหัวใจ
* ติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์

งานอาคารสถานที่
* ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
* ห้องสวยด้วยมือเรา


 

 

 
     


Facebook โรเรียน