Facebook โรเรียน
  

วิสัยทัศน์
          ภายในปีการศึกษา 2569 ลูกพระหฤทัยคุณธรรมเด่น  เน้นทักษะ สมรรถนะ และความรู้เชิดชูวัฒนธรรมไทยในวิถีพอเพียง  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีความเป็นสากล


พันธกิจ
1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ  มีทักษะและศักยภาพสูง  สามารถพัฒนาและเป็นผู้นำทางด้านวิชาการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
2.  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช    2551   เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม  มุ่งเน้นการฝึกทักษะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การวิจัย  และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.  โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  จัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
5.  วางแผนการบริหารและการจัดการตามหลักการกระจายอำนาจ  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม จัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ  ติดตามประเมินผล นำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรการศึกษาส่วนท้องถิ่น  องค์กรศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู ในการจัดการศึกษาและเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก


ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
        ใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวจิตตารมณ์ของพระคริสตธรรมในการบริหารจัดการ ที่มีโรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา โดยเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน กระบวนการให้บริการทางการศึกษา ด้วยสังคมฐานความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสิทธิภาพด้านการเงิน

ยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  1 สร้างมาตรฐานครูมืออาชีพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  3 เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักความพอเพียง
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  4 สร้างโลกแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  5 สร้างพลังขับเคลื่อนกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  6 สร้างระบบเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา   

 อุดมการณ์ของโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ และจำนวนเพียงพอ
3. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน
4. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
5. สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย
6. แหล่งเรียนรู้ในและภายนอกโรงเรียนมีความหลากหลาย
7. บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
8. การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงสุด
9. จัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. บริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา
11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อถือ
12. ผู้เรียนมีคุณลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
13. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง ผู้ปกครองและชุมชนชื่นชม เชื่อมั่น