วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและครูวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดการจัดทำแผนการดำเนินการศึกษายกกำลังสอง
ของการศึกษาตามนโยบาย 3 ป (ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง) เปลี่ยนระบบการศึกษาไทยอย่างเร็วและแรงเพื่อยกระดับกำลังสอง การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุโขทัย เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดทำแผน เพื่อร่วมระดมความคิดจัดทำเป็นแผนในภาพรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
   
     
  ชมภาพทั้งหมด  
     
   

 


Facebook โรเรียน