ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคจากเชื้อไวรัส RSV ทางโรงเรียนจึงได้มอบหมายให้ครูเข้ารับการอบรมเรื่องไวรัส RSV เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและท่านผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งครูที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูนงค์นุช ฉัตรธง หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย/ ครูชนัดดา สุนทรวุฒิ รองหัวหน้าระดับปฐมวัย /ครูอุดม ด้วงเนียม ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และครูวรรษิญา เวฬุมาศ ครูประจำชั้น เตรียมปฐมวัย เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมทั้งได้นำเอกสารความรู้เกี่ยวกับ RSV มามอบให้กับท่านผู้ปกครอง เพื่อทุกท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับ RSV และการป้องกันดูแลอย่างถูกต้องครับ

 
 
 
 
 
     
   
     
 
   
 
     
     
  ชมภาพทั้งหมด  
     
   

 


Facebook โรเรียน